بابريكا اسباني \ 100جرام

بابريكا اسباني \ 100جرام

EG 8.0 Ex Tax: EG 8.0

بابريكا اسباني من حصاد الفلاح..

بصل / 100 جرام

بصل / 100 جرام

EG 8.8 Ex Tax: EG 8.8

بصل حصاد الفلاج..

بقسماط / 100 جرام

بقسماط / 100 جرام

EG 1.6 Ex Tax: EG 1.6

بقسماط حصاد الفلاح..

بهارات حواوشي / 100 جرام

بهارات حواوشي / 100 جرام

EG 12.0 Ex Tax: EG 12.0

بهارات حواوشي حصاد الفلاح..

بهارات شاورما فراخ / 100 جرام

بهارات شاورما فراخ / 100 جرام

EG 12.0 Ex Tax: EG 12.0

بهارات شاورما فراخ حصاد الفلاح..

بهارات فراخ / 100 جرام

بهارات فراخ / 100 جرام

EG 12.0 Ex Tax: EG 12.0

بهارات فراخ حصاد الفلاح..

بهارات كبسه / 100 جرام

بهارات كبسه / 100 جرام

EG 12.0 Ex Tax: EG 12.0

بهارات كبسة حصاد الفلاح..

بهارات محشي / 100 جرام

بهارات محشي / 100 جرام

EG 12.0 Ex Tax: EG 12.0

بهارات محشي حصاد الفلاح..

بهارات مشويات / 100 جرام

بهارات مشويات / 100 جرام

EG 12.0 Ex Tax: EG 12.0

بهارات مشوبات حصاد الفلاح..

ثوم \ 10جرام

ثوم \ 10جرام

EG 9.0 Ex Tax: EG 9.0

ثوم من حصاد الفلاح..

جوزة الطيب \ 100جرام

جوزة الطيب \ 100جرام

EG 55.0 Ex Tax: EG 55.0

جوزة الطيب من حصاد الفلاح..

حبهان \ 100جرام

حبهان \ 100جرام

EG 80.0 Ex Tax: EG 80.0

حبهان من حصاد الفلاح..